opc_loader
x

Uw winkelwagen is leeg
Print deze pagina:

  

VOORWAARDEN

  

Algemene voorwaarden Vision Consultancy B.V.

Ondernemer:

Vision Consultancy B.V., handelend onder de naam Vision Consultancy en Machine Vision Shop

Robert Schumandomein 2, 6229 ES Maastricht

Telefoonnummer: +31 (0)43-8522651

E-mail: info@vision-consultancy.nl

KvK: 14076927

RSIN: 81184296

  

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vision Consultancy B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2

De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Het accepteren van een aanbieding, danwel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de algemene voorwaarden integraal en onverkort heeft aanvaard.

1.4

Indien en voor zover geheel of gedeeltelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken wordt dit tussen Vision Consultancy B.V. en de klant schriftelijk vastgelegd.

1.5

Alle rechten en aanspraken zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vision Consultancy B.V. worden bedongen, zijn eveneens van toepassing op de door Vision Consultancy B.V. ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

  

Artikel 2: Aanbod

2.1

Het aanbod van Vision Consultancy B.V. is vrijblijvend, waarbij Vision Consultancy B.V. gerechtigd is om het aanbod, waaronder haar prijzen, aan te passen en te wijzigen.

2.2

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten van Vision Consultancy B.V.. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Indien Vision Consultancy B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Vision Consultancy B.V. niet.

  

Artikel 3: Overeenkomst

3.1

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2

Vision Consultancy B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

3.3

Indien de Vision Consultancy B.V. goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  

Artikel 4: Levering

4.1

Vision Consultancy B.V. zal de grootste mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestellingen van haar producten en/of de door haar geleverde diensten.

4.2

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Vision Consultancy B.V. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt. Mogelijke afwijkende leveringsplaatsen van de klant na het sluiten van de overeenkomst dienen door de klant uitdrukkelijk bij Vision Consultancy B.V. kenbaar gemaakt te worden. Vision Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor een te late en/of onjuiste en/of onvolledige adreswijzing door de klant.

4.3

Vision Consultancy B.V. geeft slechts een indicatietermijn voor de levering van haar producten en/of uitvoering van haar diensten. De enkele overschrijding van deze indicatietermijn geeft de klant geen recht op (vervangende) schadevergoeding van Vision Consultancy B.V., danwel enig recht om haar betalingsverplichtingen jegens Vision Consultancy B.V. op te schorten, danwel de bestelling en/of overeenkomst te kunnen annuleren en/of te ontbinden, behoudens en voor zover de overschrijding van deze indicatietermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer van de klant kan worden verwacht om de overeenkomst in stand te laten. In dat laatste geval dient de klant de noodzaak tot deze annulering en/of ontbinding van de overeenkomst aannemelijk te maken.

4.4

Vision Consultancy B.V. is, behoudens het vorenstaande, niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van een vertraagde levering van haar producten en/of uitvoering van haar diensten aan de klant.

  

Artikel 5: Prijs

5.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn vermeld in Euro’s exclusief BTW. In deze vermelde prijs zijn niet opgenomen eventuele handling,- en verzendkosten, alsmede eventuele bijkomende belastingen en heffingen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

5.2

Indien de klant aan Vision Consultancy B.V. opdracht geeft voor verrichten van meerwerk en/of modificaties aan de door Vision Consultancy B.V. geleverde producten en/of diensten worden de kosten separaat gefactureerd door Vision Consultancy B.V..

  

Artikel 6: Betaling

6.1

Betaling van de factuur door de klant aan Vision Consultancy B.V. dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

6.2

Bij de verkoop van producten aan nieuwe klanten van Vision Consultancy B.V. dient het aankoopbedrag op het moment van de opdrachtverlening aan Vision Consultancy B.V. volledig te zijn voldaan.

6.3

Bij de verkoop van producten met een aankoopbedrag vanaf € 1.500,- exclusief BTW aan reeds bestaande klanten van Vision Consultancy B.V. dient 50% van  het aankoopbedrag te zijn voldaan op het moment van de opdrachtverlening door de klant en 50% op het moment van levering aan de klant.

6.4

Bij een project, waarin door Vision Consultancy B.V. zowel een product wordt geleverd als een dienst wordt geleverd, dient 50% van de totale opdrachtsom te worden betaald op het moment van de opdrachtverlening door de klant aan Vision Consultancy B.V.. Pas na ontvangst van deze betaling ad 50% van de opdrachtsom zal Vision Consultancy B.V. haar bestellingen van de componenten plaatsen bij haar leveranciers, danwel het starten van de uitvoering van werkzaamheden.

6.5

Binnen 14 dagen na het moment van de levering van het product, zijnde de ondertekening van de pakbon door de klant, dient 40% van de totale opdrachtsom door de klant aan Vision Consultancy B.V. te zijn betaald.

6.6

Binnen 14 dagen na het moment van afname dient de resterende 10% van de opdrachtsom door de klant aan Vision Consultancy B.V. te zijn betaald, met dien verstande dat deze deelbetaling uiterlijk 35 dagen na de datum van levering door Vision Consultancy B.V. dient te zijn ontvangen.

6.7

De factuur dient door de klant als geheel te worden voldaan en niet in losse delen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

6.8

Betalingen vinden plaats zonder inhoudingen of verrekeningen door de klant, tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

6.9

Betaling door de klant kan plaatsvinden middels een vooruitbetaling. Bij een betaling middels een banktransactie geldt als betalingsdatum de datum van ontvangst van het bedrag op de rekening-courant van Vision Consultancy B.V.. Betalingen aan derden, waaronder de door Vision Consultancy B.V. mogelijk ingeschakelde derden gelden niet als betaling van de factuur van Vision Consultancy B.V., waardoor Vision Consultancy B.V. ook dan aanspraak kan maken op betaling van de factuur door de klant.

6.10

Indien en voor zover de klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur is Vision Consultancy B.V. gerechtigd om haar deel van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de klant de factuur integraal heeft voldaan.

6.11

Het vorenstaande beperkt Vision Consultancy B.V. niet om bij niet tijdige betaling door de klant naast betaling van de hoofdsom tevens bijkomende kosten bij de klant in rekening te brengen, waaronder de (integrale) gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voorde  incassering van de factuur.

  

Artikel 7: Reclames

7.1

De klant heeft de plicht om bij aflevering te onderzoeken of de bij Vision Consultancy B.V. bestelde producten voldoen aan de overeenkomst. Indien deze producten hieraan niet zouden voldoen dient de klant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, schriftelijk, danwel elektronisch, bij Vision Consultancy B.V. kenbaar te maken. Tevens dient de klant de producten ongebruikt en in de originele verpakking van 3 verpakkingslagen aan Vision Consultancy B.V. retour te zenden.

7.2

Indien de klant heeft aangetoond dat de bij Vision Consultancy B.V. bestelde producten niet voldoen aan hetgeen conform de overeenkomst mocht worden verwacht heeft de Vision Consultancy B.V. de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe gelijkwaardige producten, danwel het door de klant tot op dat moment reeds betaalde bedrag te restitueren.

7.3

Indien de klant niet heeft aangetoond dat de bestelde producten bij Vision Consultancy B.V. niet voldoen aan hetgeen zij conform de overeenkomst mocht verwachten heeft de klant geen recht op retournering van een gelijkwaardig product, danwel restitutie van het betaalde bedrag.

  

Artikel 8: Garantie

8.1

Vision Consultancy B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Vision Consultancy B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2

De garantietermijn van Vision Consultancy B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Vision Consultancy B.V. is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

8.3

De garantie geldt niet indien:

  1. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1

Alle goederen, zoals deze door de klant bij Vision Consultancy B.V. zijn besteld, alsmede de goederen die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst door de klant, worden pas juridisch eigendom van de klant, nadat de klant alle op haar rustende (financiële) verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan.

9.2

De risico’s voortvloeiende uit de levering van het product, alsmede het gebruik van het product door de klant, gaan reeds over naar de klant vanaf het moment van de levering bij de klant.

9.3

Het eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in artikel 9.1 kan door Vision Consultancy B.V. ook worden ingeroepen in het geval van faillissement, surseance van betaling en/of de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling van de klant.

  

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1

Het intellectuele en industriële eigendom van de aan klant geleverde producten en/of diensten, alsmede de hieraan verbonden gegevens en informatie blijven ook na levering hiervan rusten bij Vision Consultancy B.V. en/of de leverancier van Vision Consultancy B.V.. Vision Consultancy B.V. en of haar leverancier heeft het uitsluitende recht van openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze producten en/of diensten, alsmede de hieraan verbonden gegevens en informatie.

10.2

De klant heeft na levering van het product en/of uitvoering van de dienst uitsluitend het gebruiksrecht van de geleverde producten en/of dienst.

10.3

De door Vision Consultancy B.V. aan de klant verstrekte bescheiden voor het gebruik van het product en/of dienst worden eigendom van de klant en mogen, na voldoening van alle financiële verplichtingen door de klant aan Vision Consultancy B.V., door de klant worden gebruikt, zulks met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom.

10.4

Het voornoemde gebruiksrecht van de klant is niet overdraagbaar aan derden, noch mogen de door Vision Consultancy B.V. aan de klant verstrekte bescheiden voor het gebruik van het product door de klant op enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of gekopieerd, zulks behoudens uitdrukkelijke instemming van Vision Consultancy B.V..

  

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

Na de levering van het product en/of uitvoering van de dienst door Vision Consultancy B.V. is Vision Consultancy B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij wordt voldaan aan de onderstaande 3 cumulatieve vereisten:

  1. Gebreken die aan haar toerekenbaar zijn;
  2. Gebreken die de klant voorafgaande aan de levering en/of uitvoering van de dienst niet heeft opgemerkt:
  3. Gebreken die de klant op het tijdstip van de levering en/of uitvoering van de dienst niet had behoeven te ontdekken;

11.2

Indien en voor zover Vision Consultancy B.V. in deze omstandigheden aansprakelijk is te achten is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant hierdoor direct heeft geleden.

11.3

Tot de voornoemde directe schade behoren in ieder geval niet: bedrijfsschade, gevolgschade, productieverlies, omzet- en winstderving, waarde vermindering en/of waardeverlies van producten, alsmede bedragen in de uitvoeringskosten indien het product en/of dienst wel had voldaan.

11.4

Voor vergoeding van andere schade is Vision Consultancy B.V. slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant kan bewijzen dat deze te wijten is aan opzet en/of bewuste schuld van Vision Consultancy B.V..

11.5

De aansprakelijkheid van Vision Consultancy B.V. is beperkt tot de in het voorkomend geval uit te keren bedrag door de verzekeraar van Vision Consultancy B.V.. Eventuele hogere schade dan in dit geval door de verzekeraar van Vision Consultancy B.V. wordt uitgekeerd kan nimmer op Vision Consultancy B.V., danwel aan de haar gelieerde vennootschappen en/of bestuurders en/of aandeelhouders worden verhaald.

  

Artikel 12: Overmacht

12.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Vision Consultancy B.V. in het geval van overmacht het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks door dit aan de klant schriftelijk mede te delen, waarbij Vision Consultancy B.V. niet is gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan de klant, behoudens en voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn.

12.2

Overmacht houdt in iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst welke niet aan Vision Consultancy B.V. kan worden toegerekend, aangezien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van Vision Consultancy B.V., noch dat deze uit de wet, rechtshandeling of de in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen.

  

Artikel 13: Diversen

13.1

Indien en voor zover een of meerdere van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met de wet dan prevaleert in dat geval de wettelijke bepaling.

13.2

Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een strijdigheid en/of onduidelijkheid tussen de oorspronkelijke Nederlandstalige tekst van de onderhavige algemene voorwaarden en een vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de oorspronkelijke Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden.

  

Artikel 14: Geschillen

14.1

Op de overeenkomst tussen Vision Consultancy B.V. en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de klant gevestigd mocht zijn in een ander land dan Nederland.

14.2

Alle geschillen tussen Vision Consultancy B.V. en de klant zullen uitsluitend aan de rechtbank Limburg, vestigingsplaats Maastricht worden voorgelegd.

14.3

Geschillen zullen worden beoordeeld op basis van de oorspronkelijke Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden.